loga

 

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy województwa warmińsko-mazurskiego w km 25+448 do granicy administracyjnej miasta Susz w km 29+198 o łącznej długości 3,75 km (obszar pozamiejski).
Planowany do rozbudowy odcinek drogi przebiega po śladzie drogi istniejącej, większą jego cześć leży poza terenem zabudowanym i w przeważającej części przebiega wzdłuż terenów rolniczych uprawnych i nieużytków oraz przez obszary leśne Nadleśnictwa Susz.
W ramach projektu rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 521 o łącznej długości 3,75 km.


W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia drogowego wykonane będą:
 • wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/os z możliwością wzmocnienia do 115 kN/os poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni,
 • poprawa parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowania,
 • przebudowa skrzyżowania,
 • budowa/przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa/przebudowa zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników,
 • budowa/przebudowa obiektów inżynierskich na klasę A (50 ton) – budowa/przebudowa mostu w Bronowie, budowa/przebudowa przepustów,
 • budowa/przebudowa odwodnienia drogi, budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa/przebudowa oświetlenia drogi,
 • wycinka drzew kolidujących z rozbudową i zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej pod- i naziemnej, kolidujących z inwestycją,
 • zagospodarowanie zieleni,
 • zagospodarowanie rozwiązań technicznych, zapewniających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestor
Województwo Warmińsko-Mazurskie

Podmiot realizujący projekt
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Wykonawca robót budowlanych
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Inżynier Kontraktu
WPUI Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

Projektant
Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Piłsudskiego 75A, bud. B, 10-460 Olsztyn

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198