Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przystępuje do konkursu, organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów: Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej z projektem pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń – w ramach działań „ZIELONA DROGA”.

Zadrzewienia przydrożne od stuleci stanowią cechę charakterystyczną tradycyjnego krajobrazu rolniczego Europy. Przyczyniają się do wysokiej bioróżnorodności, stanowiąc siedliska przyrody oraz tworząc zieloną infrastrukturę. Wykazują znaczący wpływ na zwiększenie retencji wodnej, chronią przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, chronią uprawy przed szkodnikami, kształtują środowisko dla zapylaczy, przeciwdziałają erozji wietrznej gleby. Oprócz niezwykle ważnej funkcji przyrodniczej pełnią jeszcze funkcje komunikacyjno-informacyjne, kompozycyjno-estetyczne, krajobrazowe i historyczno-kulturowe. W ostatnim półwieczu rozwój infrastruktury drogowej oraz scalanie gruntów spowodowały dramatyczny spadek liczby drzew przydrożnych. Aleje - to jeden ze swoistych przykładów ostoi, „urywków środowiskowych”, gdzie mnogość życia jest bardzo duża, szczególnie, gdy tworzy je starodrzew. Ich przetrwanie a także przetrwanie związanych z nimi siedlisk jest bardzo ważne dla zachowania stabilności całych ekosystemów.

Region warmińsko-mazurski jeszcze do niedawna zdecydowanie wyróżniał się ilością i stanem zachowania alei przydrożnych.

W ramach przedmiotowego projektu wytypowano cenne przyrodniczo odcinki alei – w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wymagające prac umożliwiających ich dalsze przetrwanie. Aleje wytypowane w ramach planowanego zadania to zadrzewienia wielogatunkowe z przewagą jesionu wyniosłego, lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego. Wiek zadrzewień to około 100 lat. Większość alei posiada przynajmniej fragmentaryczne nasadzenia w II szpalerze w wieku do około 20 lat. Kora oraz rozkładające się tkanki jesionu oraz innych gatunków drzew alejowych są siedliskiem dla wielu cennych gatunków porostów i fauny. W celu utrzymania drzew dłużej przy życiu należy podjąć natychmiastowe działania polegające na poprawie kondycji i stanu zdrowotnego drzew. W ramach projektu przewidziano także wykonanie nasadzeń w II szpalerze – tak aby wzbogacić siedliska oraz zapewnić również w przyszłości warunki do życia występującej tu florze i faunie. Obumieranie starych drzew jest procesem naturalnym, można go natomiast opóźnić i przeciwdziałać ich przedwczesnemu zamieraniu, ponadto nowe nasadzenia z biegiem lat będą mogły przejąć ich funkcje.

Aleje objęte projektem to:

-         DW nr 515 Kamieniec – Susz i DW nr 520 gr. województwa – Kamieniec

-         DW nr 537 granica powiatu – Marwałd

-         DW nr 544 Piaseczno – Wlewsk

-         DW nr 591 Barciany – granica państwa

-         DW nr 526 Krasin (most) – Śliwica

-         DW nr 528 Miłakowo – Stare Bolity

-         DW nr 642 Ryn – DK 16