Oceniono koncepcje zgłoszone do konkursu


Do konkursu Buforstrada (na koncepcję innowacyjnego rozwiązania chroniącego przed skutkami uderzenia pojazdu w drzewo i minimalizujące uszkodzenia drzewa) zostały zgłoszone trzy pomysły. 8 kwietnia br. sąd konkursowy ocenił je, biorąc pod uwagę koszty, parametry techniczne i ekologiczne przedstawionych rozwiązań. Dwóch uczestników zakwalifikowało się do dalszego postępowania.


Co zaproponowano?
Pomysły okazały się ciekawe i rokujące na osiągnięcie zamierzonego efektu, czyli pozyskania niestosowanego dotąd rozwiązania brd, nadającego się do testowania na drogach.
Jeden z uczestników zaproponował otoczenie drzewa pierścieniem z siatki z tworzywa sztucznego, która zostanie wypełniona ubitą ziemią z drobnymi kamykami i nasionami trawy. Po obrośnięciu trawą, nie będzie się rzucała w oczy, a korzenie trawy wzmocnią konstrukcję. Jak podaje autor pomysłu, przy uderzeniu auta w drzewo, ziemia wchłonie i rozproszy siłę uderzenia. Rozwiązanie wydaje się być bezpieczne dla drzewa oraz nie wymaga ponoszenia znacznych kosztów.
Inny pomysł to nietypowe oznakowanie pionowe, uwrażliwiające kierowców i uzmysławiające, że wkraczają oni w obszar o warunkach ruchu odmiennych niż standardowe. Proponuje się nazwanie poszczególnych alei w sposób charakterystyczny i przyciągający uwagę, np. Aleja Olsztyńska. Następnie należy ustawić znaki lub plakaty z odpowiednimi piktogramami, informujące o wjeździe w obszar danej alei, co będzie sygnałem, że kierowca wjeżdża na odcinek drogi o specyficznym charakterze i że powinien dopasować swoje zachowanie i prędkość do warunków otoczenia. Przypominać o tym będą również podobne znaki ustawione wielokrotnie w ciągu alei z hasłem Drzewa proszą zwolnij oraz na końcu alei z tekstem Drzewa dziękują. Jako atuty rozwiązania uczestnik podaje uniwersalność zastosowania, neutralność dla środowiska oraz niski koszt zastosowania.
Co dalej?
Autorzy dwóch koncepcji zostali zaproszeni do negocjacji warunków wykonania projektu technicznego oraz prototypu rozwiązania. Umowa będzie regulowała w szczególności kwestie wynagrodzenia oraz terminu wykonania przedmiotu umowy.
Po wykonaniu prototypów zaproponowanych rozwiązań, będą one oceniane przez specjalistyczny instytut badawczy w kwestii możliwości ich dopuszczenia do użytkowania na drogach. Testy mają potrwać maksymalnie 6 miesięcy. Pomyślne przejście badań umożliwi dopuszczenie rozwiązań do stosowania na drogach.