KRAKOWSKIE DNI BRD

krakowskie dni brd 2W dniach 24-26 lutego br. obyły się w Krakowie dwa następujące po sobie ogólnopolskich fora specjalistyczne pod wspólną nazwą Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu 2016.
Pierwsze z nich pod hasłem „Organizacja Ruchu 2016” skupiało się na przedstawieniu wybranych propozycji zmian tzw. „czerwonej książki”, tj. załączników do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd. Obowiązujący akt prawny z 2003 roku nie uwzględnia dzisiejszego stanu wiedzy i technologii. Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa składa się z dwóch części: tom I to analiza prawnych, społeczno-ekonomicznych oraz technicznych uwarunkowań poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu za pomocą znaków i sygnałów drogowych. Tom II to dotychczasowe załączniki do rozporządzenia z naniesionymi propozycjami zmian. Dotyczą one szaty graficznej oraz zasad stosowania znaków.
Osobny blok referatów poświęcono bezpieczeństwu pieszych. Doświadczenia ZDW w Olsztynie przywołane zostały w trakcie dyskusji nad stosowaniem tzw. „sugerowanych przejść dla pieszych”. Uczestnicy konferencji otrzymali opracowaną na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD „Metodologię klasyfikacji ryzyka dla wybranych wypadków na drogach wojewódzkich” wraz z dokonaną klasyfikacją dla okresu 2012 – 2014. Instrukcja, zawierająca m.in. zdefiniowane dla dróg wojewódzkich wartości współczynników ryzyka, pozwoli na dokonywanie przez ZDW oceny za pomocą pozyskanej niedawno aplikacji e-Wypadki w sposób obiektywny i dającej wyniki porównywalne z innym zarządcami.krakowskie dni brd 1


Drugie Forum zatytułowane „Bariery 2016” poświęcone było urządzeniom brd i – podobnie jak pierwsze – prezentowało propozycje zmian w obowiązujących przepisach. Jedna
z proponowanych zmian zmierza do ograniczenia stosowanych nagminnie barier ochronnych dla pieszych. Oprócz rozważań teoretycznych przedstawiono doświadczenia praktyczne w stosowaniu barier ochronnych, które zaprezentowali przedstawiciele GDDKiA Szczecin oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Uwagę zwracały wystąpienia ekspertów spoza branży drogowej. Dotyczyły one wizualizacji znaków drogowych, oznakowania w rejonie niebezpiecznych zakrętów, widoczności motocyklistów w ruchu drogowym. W 3-dniowych obradach uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sekretariat KR BRD, Naczelną Izbę Kontroli, Policji, zarządców dróg różnych kategorii oraz producentów oznakowania. Wysoki poziom konferencji zapewniła Rada Programowa Forum, skupiająca wybitnych specjalistów z zakresu brd z Politechniki Gdańskiej, Krakowskiej i Warszawskiej.