BUFORSTRADA następny etap

Oceniono koncepcje zgłoszone do konkursu


Do konkursu Buforstrada (na koncepcję innowacyjnego rozwiązania chroniącego przed skutkami uderzenia pojazdu w drzewo i minimalizujące uszkodzenia drzewa) zostały zgłoszone trzy pomysły. 8 kwietnia br. sąd konkursowy ocenił je, biorąc pod uwagę koszty, parametry techniczne i ekologiczne przedstawionych rozwiązań. Dwóch uczestników zakwalifikowało się do dalszego postępowania.


Co zaproponowano?
Pomysły okazały się ciekawe i rokujące na osiągnięcie zamierzonego efektu, czyli pozyskania niestosowanego dotąd rozwiązania brd, nadającego się do testowania na drogach.
Jeden z uczestników zaproponował otoczenie drzewa pierścieniem z siatki z tworzywa sztucznego, która zostanie wypełniona ubitą ziemią z drobnymi kamykami i nasionami trawy. Po obrośnięciu trawą, nie będzie się rzucała w oczy, a korzenie trawy wzmocnią konstrukcję. Jak podaje autor pomysłu, przy uderzeniu auta w drzewo, ziemia wchłonie i rozproszy siłę uderzenia. Rozwiązanie wydaje się być bezpieczne dla drzewa oraz nie wymaga ponoszenia znacznych kosztów.
Inny pomysł to nietypowe oznakowanie pionowe, uwrażliwiające kierowców i uzmysławiające, że wkraczają oni w obszar o warunkach ruchu odmiennych niż standardowe. Proponuje się nazwanie poszczególnych alei w sposób charakterystyczny i przyciągający uwagę, np. Aleja Olsztyńska. Następnie należy ustawić znaki lub plakaty z odpowiednimi piktogramami, informujące o wjeździe w obszar danej alei, co będzie sygnałem, że kierowca wjeżdża na odcinek drogi o specyficznym charakterze i że powinien dopasować swoje zachowanie i prędkość do warunków otoczenia. Przypominać o tym będą również podobne znaki ustawione wielokrotnie w ciągu alei z hasłem Drzewa proszą zwolnij oraz na końcu alei z tekstem Drzewa dziękują. Jako atuty rozwiązania uczestnik podaje uniwersalność zastosowania, neutralność dla środowiska oraz niski koszt zastosowania.
Co dalej?
Autorzy dwóch koncepcji zostali zaproszeni do negocjacji warunków wykonania projektu technicznego oraz prototypu rozwiązania. Umowa będzie regulowała w szczególności kwestie wynagrodzenia oraz terminu wykonania przedmiotu umowy.
Po wykonaniu prototypów zaproponowanych rozwiązań, będą one oceniane przez specjalistyczny instytut badawczy w kwestii możliwości ich dopuszczenia do użytkowania na drogach. Testy mają potrwać maksymalnie 6 miesięcy. Pomyślne przejście badań umożliwi dopuszczenie rozwiązań do stosowania na drogach.

DEKLARACJE DALSZEJ MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY

Po udanej współpracy w ramach poprzedniej perspektywy finansowania, Strony polska i rosyjska zamierzają dalej współdziałać.

deklaracje21 kwietnia 2016 roku pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie złożyli wizytę przedstawicielom administracji rosyjskiego miasta Gusiew. Podczas spotkania wspominano pomyślny przebieg współpracy nawiązanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa– Polska- Rosja 2007-2013, której efektem po stronie polskiej jest wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku KĘTRZYN – MRĄGOWO.

Omówiono kwestie związane z warunkami współpracy między Polską i Rosją, którą partnerzy zamierzają kontynuować w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Głównym celem Programu jest wsparcie obopólnej współpracy podmiotów z obszaru pogranicza w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym. Istotny jest również rozwój strefy wspólnej stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu, jak również zwiększania integracji gospodarczej, społecznej i współpracy instytucji publicznych. Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą polskie i rosyjskie właściwe instytucje rządowe oraz samorządowe, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi obu stron oraz Unii Europejskiej.

 

Podczas spotkania Strony przedstawiły propozycje projektów, które mogłyby zrealizować w ramach partnerstwa oraz zasady i wolę dalszej współpracy. Przy okazji spotkania Dyrektor ZDW przedstawił prezentację ukazującą specyfikę pracy zarządcy dróg wojewódzkich oraz omówił strategię realizowanych działań. Strona rosyjska przybliżyła, również w formie prezentacji, atrakcje Gusiewa, dane gospodarcze oraz omówiła kierunki rozwoju miasta.

gusiew21024

DROGOWCY KOPIĄ W MAŁOPOLSCE

DROGOWCY KOPIĄ W MAŁOPOLSCE

pilka 11024Zapewne nie trzeba nikogo przekonywać, że integracja pracowników danej organizacji, jak i szerzej – pracowników danej branży, przynosi wiele korzyści, tworzy nowe więzi, umacnia współpracę. Jedną z form takiej integracji jest aktywność fizyczna i sportowa rywalizacja. Pracownicy ZDW Olsztyn, obok takich imprez jak rajd rowerowy drogowców czy turniej piłki siatkowej, tym razem wzięli udział w I Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drogowców i Samorządowców im. Grzegorza Stecha, który odbył się 10-11 marca 2016 r. w podkrakowskich Dobczycach. Jego częścią była również konferencja i debata pod hasłem „Budowa wizerunku współczesnego drogowca". Jednym z celów było również uczczenie pamięci Grzegorza Stecha, zmarłego w 2013 r. dyrektora ZDW w Krakowie i wiceprezesa PKD.
Turniej odbył się pod honorowym patronatem Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolskiej Izba Gospodarczej Drogownictwa, Małopolskiego Oddziału Związku Mostowców RP oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, natomiast organizatorami byli Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Fundacja Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży". Fundacji przyświeca szczytny cel niesienia wszechstronnej pomocy młodym zdolnym ludziom, którzy chcą się uczyć i rozwijać swoje talenty mimo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

W turnieju wystartowało 6 drużyn: ZDW Białystok, ZDW Kraków, ZDW OIsztyn, Energopol Szczecin oraz dwie reprezentujące samorządowców Małopolski: Urząd Gminy Gdów i gospodarzy, którzy wystawili reprezentację samorządowego Zespołu Szkół. W końcowej klasyfikacji najlepszy okazał się ten ostatni, najmłodszy zespół, notując trzy zwycięstwa i dwa remisy. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali puchary
i statuetki ufundowane przez organizatorów Turnieju. Celem organizatorów jest, aby Turniej stał się imprezą cykliczną, aby był okazją do spotkania drogowej rodziny, sposobem budowania trwałych więzów wzajemnego szacunku i przyjacielskich relacji w drogowym środowisku.

pilka 31024

Krakowskie Dni BRD

KRAKOWSKIE DNI BRD

krakowskie dni brd 2W dniach 24-26 lutego br. obyły się w Krakowie dwa następujące po sobie ogólnopolskich fora specjalistyczne pod wspólną nazwą Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu 2016.
Pierwsze z nich pod hasłem „Organizacja Ruchu 2016” skupiało się na przedstawieniu wybranych propozycji zmian tzw. „czerwonej książki”, tj. załączników do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd. Obowiązujący akt prawny z 2003 roku nie uwzględnia dzisiejszego stanu wiedzy i technologii. Opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa składa się z dwóch części: tom I to analiza prawnych, społeczno-ekonomicznych oraz technicznych uwarunkowań poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu za pomocą znaków i sygnałów drogowych. Tom II to dotychczasowe załączniki do rozporządzenia z naniesionymi propozycjami zmian. Dotyczą one szaty graficznej oraz zasad stosowania znaków.
Osobny blok referatów poświęcono bezpieczeństwu pieszych. Doświadczenia ZDW w Olsztynie przywołane zostały w trakcie dyskusji nad stosowaniem tzw. „sugerowanych przejść dla pieszych”. Uczestnicy konferencji otrzymali opracowaną na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD „Metodologię klasyfikacji ryzyka dla wybranych wypadków na drogach wojewódzkich” wraz z dokonaną klasyfikacją dla okresu 2012 – 2014. Instrukcja, zawierająca m.in. zdefiniowane dla dróg wojewódzkich wartości współczynników ryzyka, pozwoli na dokonywanie przez ZDW oceny za pomocą pozyskanej niedawno aplikacji e-Wypadki w sposób obiektywny i dającej wyniki porównywalne z innym zarządcami.krakowskie dni brd 1


Drugie Forum zatytułowane „Bariery 2016” poświęcone było urządzeniom brd i – podobnie jak pierwsze – prezentowało propozycje zmian w obowiązujących przepisach. Jedna
z proponowanych zmian zmierza do ograniczenia stosowanych nagminnie barier ochronnych dla pieszych. Oprócz rozważań teoretycznych przedstawiono doświadczenia praktyczne w stosowaniu barier ochronnych, które zaprezentowali przedstawiciele GDDKiA Szczecin oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Uwagę zwracały wystąpienia ekspertów spoza branży drogowej. Dotyczyły one wizualizacji znaków drogowych, oznakowania w rejonie niebezpiecznych zakrętów, widoczności motocyklistów w ruchu drogowym. W 3-dniowych obradach uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sekretariat KR BRD, Naczelną Izbę Kontroli, Policji, zarządców dróg różnych kategorii oraz producentów oznakowania. Wysoki poziom konferencji zapewniła Rada Programowa Forum, skupiająca wybitnych specjalistów z zakresu brd z Politechniki Gdańskiej, Krakowskiej i Warszawskiej.