Dalsze losy Buforstrad

Dalsze losy BuforstradyBuforstrada to „Konkurs na wykonanie projektu technicznego oraz prototypu innowacyjnego rozwiązania bezpieczeństwa ruchu drogowego, chroniącego użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w drzewo rosnące w koronie drogi”, ogłoszony w 2015 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Do konkursu zgłoszono trzy propozycje. W kwietniu 2016 r. sąd konkursowy ocenił je pod względem kosztów, parametrów technicznych oraz ekologicznych, w wyniku czego do dalszego postępowania przeszło dwóch uczestników.
Niestety – projekt, który zakładał otoczenie drzewa pierścieniem z siatki i wypełnienie go ubitą ziemią z drobnymi kamykami, żużlem i nasionami trawy, co miało  rozproszyć  i zniwelować siłę uderzenia auta w drzewo, został zaopiniowany negatywnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz przez lidera krajowego programu ochrony drzew przydrożnych „Drogi dla natury”. Przedstawione ekspertyzy stanowią, iż rozwiązanie to w ciągu kilku lat osłabiłoby system korzeniowy drzew i doprowadziło do ich obumierania, w wyniku czego zniszczeniu uległyby również siedliska organizmów związanych z drzewami, jak i same gatunki chronione. ARK296W konsekwencji ZDW podjął decyzję o zakończeniu prac związanych z wdrażaniem tego projektu przy drogach wojewódzkich.Już wkrótce poddana badaniu będzie skuteczność trzeciego rozwiązania, polegającego na ustawieniu nietypowego oznakowania pionowego, uwrażliwiającego kierowców, że poruszają się oni w obszarze o odmiennych warunkach ruchu. Poszczególne aleje zostaną nazwane w sposób charakterystyczny i przyciągający uwagę, np. „Aleja  Olsztyńska” lub „Aleja rozważnych kierowców” oraz oznakowanie z apelem np. „Drzewa proszą: zwolnij!”. Autor projektu zakłada, że kierowca, mając świadomość, że wjeżdża na odcinek drogi o specyficznym charakterze, dopasuje prędkość oraz swoje zachowanie do warunków otoczenia.

Podpisana umowa z wykonawcą łącznika do obwodnicy Olsztyna

DSC_2945.JPGLada dzień ruszą pracę związane z budową łącznika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598 do południowej obwodnicy Olsztyna. Część tej drogi należy do Gminy Olsztyn, a część do samorządu Województwa, lecz dzięki stosownemu porozumieniu, podpisano trójstronną umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prezydent miasta Piotr Grzymowicz podkreślił znaczenie inwestycji dla intensywnego rozwoju drogowego Olsztyna oraz dobrą współpracę z władzami Województwa. Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin chwalił politykę planowania Zarządu Dróg Wojewódzkich, a dyrektor ZDW Waldemar Królikowski wyraził nadzieję, że wykonanie prac i zakończenie inwestycji nastąpi równie szybko i bezproblemowo jak początek umowy, gdyż już pół godziny po jej podpisaniu nastąpiło przekazanie placu budowy, a wkrótce po tym - pierwsze roboty budowlane.

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)" to 2,5-kilometrowy odcinek drogi, który zostanie poszerzony, wzmocniony i rozbudowany do drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Powstaną drogi serwisowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a także trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, miejsce do ważenia pojazdów, nowe oświetlenie, ekrany akustyczne; zostanie wykonana przebudowa sieci podziemnych i zagospodarowanie zieleni. Roboty te, o wartości 28,9 mln zł, mają potrwać do II kwartału 2018 r. i będą objęte 8-letnią gwarancją. Projekt będzie zgłoszony do dofinansowania środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

DSC_2998.JPG