W ramach realizacji projektu wszczęto kolejne postępowania na obsługę projektu:

  • w dniu 13/12/2019 r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert – 20/01/2020 r.
  • w dniu 24/12/2019 r. ogłoszono przetarg na pełnienie tzw. nadzoru autorskiego – usługi pełnienia nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z dokumentacją projektową. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 28/01/2020 r.
  • w dniu 31/12/20119 r. Beneficjent podpisał umowę na wykonanie usługi zewnętrznego audytu finansowego projektu, którego rolą jest weryfikacja wydatków ponoszonych przez Beneficjenta pod kątem zgodności z wymaganiami Programu, umową o dofinansowanie, umową partnerską, przepisami prawa oraz potwierdzenie kwalifikowalności wydatków podlegających dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej.