W dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gusiewa w Obwodzie Kaliningradzkim nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy partnerskiej pomiędzy Beneficjentem Wiodącym:

- Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie)

i Beneficjentem 1 – Partnerem rosyjskim w projekcie:

- Administracją Okręgu Miasta Gusiew, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Umowa określa zasady i procedury współpracy oraz wzajemne zobowiązania Stron w celu realizacji Projektu „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020. Ponadto Umowa określa wymagania dotyczące prawidłowego zarządzania przez Strony dofinansowaniem Unii Europejskiej przyznanym na realizację Projektu.

W uroczystościach wzięli udział:

ze strony rosyjskiej:

Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie, przedstawiciele Ministerstwa w Kaliningradzie oraz Administracji Okręgu Miasta Gusiew,

ze strony polskiej:

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Po podpisaniu dokumentu, na zaproszenie strony rosyjskiej delegacja polska dokonała wspólnego objazdu i przeglądu ulic w Gusiewie, planowanych do remontu w ramach wspólnego projektu.

 1

 

2

 

3

 

4

 

5