Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57”.

Koszt robót budowlanych                                                             3 975 015,25 zł

Koszt nadzoru                                                                                     95 940,00 zł

                                                                                                                                           

Planowany czas realizacji robót

dcinka o dł. 1,62 km                                                   20.04.2015 – 30.09.2015

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szczytno

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

STRABAG Sp. z o.o.

INŻYNIER KONTRAKTU

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o.

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim na terenie gminy Szczytno. Polegać będzie na budowie drogi gminnej na odcinku od Portu Lotniczego Szymany do drogi krajowej nr 57 oraz przebudowie drogi krajowej nr 57 w obrębie połączenia z budowaną drogą gminną.

Parametry dróg:

- droga gminna:  klasa drogi L, kategoria ruchu KR3, długość odcinka 1 406,47 m.

- droga krajowa nr 57: klasa drogi G, kategoria ruchu KR3, długość odcinka 209,95 m.

Zakres robót budowlanych obejmuje m. in. wykonanie:

·         robót przygotowawczych (rozbiórki, usunięcie humusu, frezowanie nawierzchni),

·         robót ziemnych (wykopy, nasypy),

·         odwodnienia korpusu drogowego,

·         nawierzchni z betonu asfaltowego,

·         chodnika z kostki betonowej,

·         ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,

·         zjazdów z betonu asfaltowego,

·         ścieków korytkowych i skarpowych,

·         umocnienia skarp i rowów,

·         oznakowania pionowego i poziomego,

·         poboczy z kruszywa naturalnego i destruktu pochodzącego z frezowania,

·         przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

·         budowy oświetlenia,

·         przebudowy sieci elektroenergetycznej,

·         przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

 

Zdjęcia z realizacji