Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-001/13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński.

LOKALIZACJA

Droga wojewódzka Nr 513, relacji Orneta – Lidzbark Warmiński położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie lidzbarskim, na terenach gmin: Orneta i Lidzbark Warmiński. Na terenie gminy Orneta przebiega przez miejscowości: Orneta (ul.: Elbląska, Olsztyńska, Wodna, Kopernika i 1 Maja), Krosno, Mingajny i Miłkowo, natomiast na terenie gminy Lidzbark Warmiński przez miejscowości Babiak, Runowo, Ignalin, Lauda i Lidzbark Warmiński (ul.: Ornecka i Olsztyńska).

KOSZTY PROJEKTU

całkowity koszt projektu                                                              105 275 052,50 zł

dofinansowanie UE:                                                                         93 418 604,83 zł

 CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:                            19.12.2008 – 30.04.2015

Czas realizacji robót budowlanych

na odcinku o dł. 36,68 km:                                                          12.03.2013 – 13.09.2014

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH:

SKANSKA  S.A.

INŻYNIER KONTRAKTU:

ECM Group Polska S.A.

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Arkas-Projekt Sp. z o.o.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

1.     PRZEDMIOT PROJEKTU:

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku  o długości 36,68 km, od granicy miasta Orneta od strony Pasłęka do Lidzbarka Warmińskiego.      

 2.  OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

ü rozbudowę 36,68 km drogi klasy G na odcinku szlakowym: Orneta – Krosno – Mingajny – Miłkowo – Babiak – Runowo – Ignalin – Lauda – Lidzbark Warmiński oraz na terenie miasta Ornety w ciągu ulic:

- Elbląskiej: od granicy administracyjnej miasta Orneta do skrzyżowania z ul. Młynarską;

- Olsztyńskiej: od skrzyżowania z ul. Rozjazdową do skrzyżowania z ul. Wodną;

- Wodnej,  Kopernika i 1-go Maja;

na terenie miasta Lidzbark Warmiński w ciągu ulic:

- Orneckiej: od granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania z ul. Olsztyńską;

- Olsztyńskiej: od skrzyżowania z ul. Ornecką do skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (bez przebudowy skrzyżowań)

ü poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś,

ü budowę  na drodze głównej azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych;

ü przebudowę 38  istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, w tym budowę 3 rond;

ü budowę 37 zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych;

ü budowę stanowiska do kontroli pojazdów;

ü budowę 1370m chodników oraz 860m ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych;

ü budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;

ü budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;

ü ustawienie  ochronnych barier stalowych oraz bariero – poręczy;

ü wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu wraz z dokonaniem niezbędnych czynności dotyczących przenosin gatunków chronionych;

ü przebudowę i budowę 51 obiektów inżynierskich, w tym przebudowę wiaduktu PKP w m. Orneta, polegającą na   obniżeniu niwelety jezdni pod wiaduktem wraz z remontem elementów obiektu, w celu zachowania skrajni pionowej przejazdu;

ü budowę i przebudowę systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego w miejscowościach: Orneta, Krosno, Mingajny, Miłkowo, Babiak, Runowo, Ignalin, Lauda i Lidzbark Warmiński;

ü przebudowę sieci wodociągowej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz  kanalizacji sanitarnej,   kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu;

ü przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową drogi nr 513;

ü budowę  w ciągu drogi głównej nowego oświetlenia drogowego, w miejscowościach: Orneta, Krosno, Miłkowo, Mingajny, Babiak, Ignalin, Runowo i Lidzbark Warmiński, oraz przebudowę istniejącego kolidującego z rozbudową drogi nr 513;

ü zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;

ü wykonanie  pionowego i poziomego oznakowania rozbudowanej drogi;

GALERIA:

Stan drogi przed realizacją projektu

Realizacja projektu

 

 

Stan drogi po zakończeniu robót