Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-006/13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka

LOKALIZACJA

Droga wojewódzka Nr 513, relacji węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk  położona jest w północno – wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie elbląskim, w ciągu ulicy Sprzymierzonych na terenie miasta Pasłęk. Rozbudowany odcinek drogi pełni funkcję łącznika powiatu pasłęckiego i lidzbarskiego z drogą krajową nr 7 oraz obsługuje przyległe do niej tereny.

KOSZTY PROJEKTU

całkowity koszt projektu                                                                9 349 504,33

dofinansowanie UE:                                                                         7 614 234,43 zł

 CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:                            19.12.2008 – 30.04.2015

Czas realizacji robót budowlanych

na odcinku o dł. 2,76 km:                                                            26.07.2013 – 29.09.2014

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH:

SKANSKA  S.A.

INŻYNIER KONTRAKTU:

ECM Group Polska S.A.

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

DRO-KONSULT Sp. z o.o.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

1.     PRZEDMIOT PROJEKTU:

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku o długości 2,76 km, od łącznicy z droga krajową Nr 7 poprzez zmianę przebiegu na terenie Pasłęka w ciągu ul. Sprzymierzonych.

 2.  OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

ü rozbudowę 2,76 km drogi klasy G na odcinku szlakowym oraz w ciągu ul. Sprzymierzonych w Pasłęku.

ü poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś,

ü Budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych;

ü przebudowę 11 istniejących skrzyżowań;

ü budowę 6 zatok autobusowych;

ü budowę 2,43 km chodników, 1,93 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 0,83 km ścieżek rowerowych;

ü budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;

ü usunięcie karpin po wyciętych drzewach;

ü remont przepustu;

ü budowę i przebudowę systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego;

ü przebudowę istniejących sieci podziemnych i napowietrznych kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu;

ü przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową drogi nr 513;

ü budowę  i przebudowę w ciągu ul. Sprzymierzonych w Pasłęku nowego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości.

ü zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;

ü wykonanie  pionowego i poziomego oznakowania rozbudowanej drogi;

GALERIA:

Stan drogi przed realizacją projektu


Realizacja projektu


Stan drogi po zakończeniu robót