Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-004/13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk – Orneta.

LOKALIZACJA

Droga wojewódzka Nr 513, relacji Pasłęk – Orneta położona jest w północno – wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie elbląskim i lidzbarskim, na terenach gmin: Pasłęk, Godkowo oraz Orneta. Droga przebiega przez miejscowości: Pasłęk, Kupin, Kopina, Bielica, Burdajny, Godkowo, Swędkowo, Krykajny, Olkowo, Drwęczno, aż do granic administracyjnych miasta Orneta.

KOSZTY PROJEKTU

całkowity koszt projektu                                                                86 762 659,72

dofinansowanie UE:                                                                         73 412730,25 zł

 CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:                            19.12.2008 – 30.04.2015

Czas realizacji robót budowlanych

na odcinku o dł. 31,27 km:                                                          09.04.2013 – 28.10.2014

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH:

SKANSKA  S.A.

INŻYNIER KONTRAKTU:

ECM Group Polska S.A.

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

DRO-KONSULT Sp. z o.o.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

1.     PRZEDMIOT PROJEKTU:

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku  o długości 31,27 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 505 w Pasłęku (bez przebudowy tego skrzyżowania) do granicy administracyjnej m. Orneta.

 2.  OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

ü rozbudowę 31,27 km drogi klasy G na odcinku szlakowym: Pasłęk – Kupin – Kopina – Bielica – Burdajny – Godkowo – Swędkowo – Krykajny – Olkowo – Drwęczno – Orneta.

ü poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś,

ü Budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych;

ü przebudowę 18 istniejących skrzyżowań;

ü budowę 32 zatok autobusowych;

ü budowę parkingów przydrożnych ogólnodostępnych, w tym przed m. Olkowo, ze stanowiskiem do kontroli pojazdów;

ü budowę 6,96 km chodników oraz 2,23 km ciągów pieszo-rowerowych;

ü budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;

ü usunięcie karpin po wyciętych drzewach;

ü przebudowę 56 obiektów inżynierskich;

ü rozbiórkę nieczynnego wiaduktu PKP w m. Drwęczno;

ü budowę i przebudowę systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego;

ü przebudowę istniejących sieci podziemnych i napowietrznych kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu;

ü przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową drogi nr 513;

ü budowę  i przebudowę w ciągu drogi głównej nowego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości: Pasłęk, Kupin, Kopina, Bielica, Burdajny, Godkowo, Swędkowo, Krykajny, Olkowo, Drwęczno oraz Orneta.

ü zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;

ü wykonanie  pionowego i poziomego oznakowania rozbudowanej drogi;

GALERIA:

Stan drogi przed realizacją projektu

Realizacja projektu


2014-07-05-788

Stan drogi po zakończeniu robót

2015-04-09-2176

2015-04-09-2184

2015-04-09-2200