Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

 

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-009/11

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63)- Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie

KOSZTY PROJEKTU

całkowity koszt projektu                                             73 636 356,33  PLN                      

dofinansowanie UE:                                                      45 702 170,72  PLN

 

CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI PROJEKTU                      22.12.2008 r. –  30.06.2015

Zadanie realizowane jest w podziale na 2 etapy

Czas realizacji robót otwieranego odcinka o dł. 24,08 km (etap I)

                                                                                            7.03.2013- 20.09.2014

 

ZAMAWIAJĄCY

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

 

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH (etap I)

STRABAG  SP. Z  O.O. 

 

INŻYNIER KONTRAKTU

ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY S.A.  WARSZAWA

 

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 DROMOS  SP. Z  O.O.  OLSZTYN

 

 

 

 

 

WYKONANO ( I etap)

ü rozbudowa 24,08 km drogi klasy G,

ü poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 100 kN/oś,

ü przebudowa 50  przepustów,

ü przebudowa 23  skrzyżowań,

ü budowa i przebudowa 5,60 km ciągów pieszych,

ü budowa i przebudowa 10,62 km ciągów pieszo-rowerowych,

ü budowa i przebudowa 28 zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych,

ü korekta łuków pionowych i poziomych,

ü nowe oznakowanie pionowe i poziome,

ü budowa i przebudowa oświetlenia drogi,

ü budowa i przebudowa odwodnienia drogi,

ü przebudowa kolizji  z urządzeniami obcymi (siecią wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną),

ü budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

ü zagospodarowanie terenu zielenią,


Stan drogi przed realizacją projektu

Realizacja projektu

 

 

 

 

Stan drogi po zakończeniu robót